I think Salamander works just fine.

https://i.imgur.com/RuXsULJh.jpg
https://i.imgur.com/uaj8B0Qh.jpg